چای زعفران

 

 

ترکیبات :

 چای - زعفران

خواص تغذیه ای : 

موثر در درمان افسردگی - تسریع خون رسانی و اکسیژن رسانی به مغز - رفع خستگی های روزانه