آقای حسین تقدیسی

مدیرعامل

کارشناس گیاهان دارویی

خانم سکینه مهمان نواز

مدیر R&D

ارشد گیاهان دارویی

خانم آمنه ابراهیمی

مسئول فنی

کارشناسی گیاهان دارویی

آقای بهروز تقدیسی

مدیرفروش

ریاضیات

آقای مجتبی هنری

مدیر فروش

کارشناس حسابداری

خانم فاطمه قربانی

روابط عمومی

کارشناس گیاهان دارویی