چای ترش

 

 ترکیبات : 

غنچه های  چای ترش

خواص تغذیه ای :

 تصفیه کننده خون - کاهش دهنده فشار و چربی خون - جلوگیری از گرفتگی عروق